وبینار مشاوره ای با عنوان " سواد هیجانی مفهوم کلیدی در استعدادهای برتر و نخبگان" برگزار شد.

وبینار مشاوره ای با عنوان " سواد هیجانی مفهوم کلیدی در استعدادهای برتر و نخبگان "  در روز دوشنبه 28 تیرماه 1400 با حضور استعدادهای برتر توسط جناب آقای دکتر احمد امانی دانشیار دانشگاه کردستان برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر امانی اشاره نمودند که انسان موجودی مولتی فاکتور و زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است و خلاصه کردن انسان در هوش و عقلانیت و تمرکز بر سواد آموزشگاهی و آکادمیک کلیت انسان را به چالش می کشد. در این راستا سواد هیجانی و اجتماعی و رشد آن در سیستم شخصیتی حلقه مغفول شده در جامعه نخبگان و استعدادهای برتر است. 

وبینار مشاوره ای با عنوان " سواد هیجانی مفهوم کلیدی در استعدادهای برتر و نخبگان "  در روز دوشنبه 28 تیرماه 1400 با حضور استعدادهای برتر توسط جناب آقای دکتر احمد امانی دانشیار دانشگاه کردستان برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر امانی اشاره نمودند که انسان موجودی مولتی فاکتور و زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است و خلاصه کردن انسان در هوش و عقلانیت و تمرکز بر سواد آموزشگاهی و آکادمیک کلیت انسان را به چالش می کشد. در این راستا سواد هیجانی و اجتماعی و رشد آن در سیستم شخصیتی حلقه مغفول شده در جامعه نخبگان و استعدادهای برتر است. بنابراین سواد هیجانی تمرکز دارد بر: 
1-مؤلفه درون فردی: نشان دهنده مهارت ها، ظرفیت ها و توانایی های درونی، شامل: خودآگاهی هیجانی، خود ابراز گری (استدلال/ بیان احساسات)، عزّت نفس، استقلال، خودشکوفایی
2-مؤلفه بین فردی: نشانگر عملکرد و مهارت های میان فردی شامل: همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی
3-مؤلفه توان سازگاری: نشانگر توانایی پاسخگویی مؤثر به ویژگی ها و نیازهای محیطی با موقعیت های مسئله زا شامل : واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مسئله
4-مؤلفه مدیریت استرس: نشانگر توانایی مدیریت و مقابله مؤثر با تنش و تنیدگی شامل: تحمل فشار روانی، کنترل تکانش
5-مؤلفه خلق و خوی عمومی: نشانگر توانایی لذت بردن از زندگی و تداوم نگرش و خلق مثبت شامل: خوش بینی، شادمانی
بنابراین همگام با رشد سواد آکادمیک و هوش شناختی در جامعه استعدادهای برتر و نخبگان ضروری است آنها را نیز برای زیستن در دانشگاه زندگی آماده کنیم چنانچه پژوهش ها نشان می دهد حدود 80% از نخبه های جهان به آرزوهایشان نمی رسند و اینجاست که رشد فقط در یک بعد انسان را در مسیر رشد به بن بست می کشاند و توجه سیستمی به ابعاد انسان در مسیر تعالی اش همواره منجر به خودشکوفایی و به پیامد آن خدمت به همنوع را در پی خواهد داشت.

 

تاریخ انتشار : 1400/05/11
کد : 20230
تعداد بازدید: 241