محمود ابراهیمی

ادبیات عربی و علوم قرآنی

قطب الدین صادقی

  سینما، تئاتر و تلویزیون

مصطفی خرم دل

  اندیشمند و قرآن پژوه

عربعلی شروه

  نقاش، نویسنده و مترجم

سید اسعد شیخ الاسلامی

فقه و حقوق شافعی

ابوبکر حسن زاده

اندیشمند و مترجم سرشناس

حسین معروفی

گیاه شناس برجسته