بنیاد نخبگان استان کردستان

تلفن های تماس:

087_33177440_1

فاکس:

087_33171314

شماره پیامک:10008712277440

 

پست الکترونیکی:Kurdistan@bmn.ir

 

آدرس:سنندج- میدان سهروردی- مرکزتربیت معلم شهیدمدرس- بلوک یک- بنیاد نخبگان استان کردستان

صندوق پستی:66167-883

کدپستی:6615789381