برگزاری جلسه دفاع از ایده دانش آموزان راه یافته استان کردستان به بیست و سومین دوره بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی

جلسه دفاع از ایده دانش آموزان راه یافته استان کردستان به جشنواره جوان خوارزمی برگزار شد. این برنامه در طی 3 روز برگزار و 5 نفر از دانش آموزان استان از ایده های خود در حوزه های ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی و علوم پایه در حضور داوران استانی و کشوری دفاع نمودند.

برگزاری جلسه دفاع از ایده دانش آموزان راه یافته استان کردستان به بیست و سومین دوره بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی
جلسه دفاع از ایده دانش آموزان راه یافته استان کردستان به جشنواره جوان خوارزمی برگزار شد. این برنامه در طی 3 روز برگزار و 5 نفر از دانش آموزان استان از ایده های خود در حوزه های ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی و علوم پایه در حضور داوران استانی و کشوری دفاع نمودند.

 

تاریخ انتشار : 1400/08/03
کد : 20236
تعداد بازدید: 48