بازدید دکتر صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان از روند اجرای طرح شهید احمدی روشن

دکتر صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان از روند اجرای طرح شهید احمدی روشن در استان بازدید و از نزدیک با اعضای هسته دیدار و گفتگو نمودند.

بازدید دکتر صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان از روند اجرای طرح شهید احمدی روشن 
دکتر صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان از روند اجرای طرح شهید احمدی روشن در استان بازدید و از نزدیک با اعضای هسته دیدار و گفتگو نمودند.

 

تاریخ انتشار : 1400/06/03
کد : 20234
تعداد بازدید: 255