رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان: نخبگی یک فرآیند و مسیر است و از دوران دانش آموزی و با دانش آموزان دارای استعداد برتر به عنوان آغازگران مسیر شروع می شود و سپس به آینده سازان، سرآمدان و نخبگان منتهی می شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان با شرکت در برنامه زانست و تکنولوژی تلویزیون اینترنتی کوردمی استان کردستان ضمن تعریف فرد نخبه، مسیر و فرآیند نخبگی را تشریح نمودند.

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان با شرکت در برنامه زانست و تکنولوژی تلویزیون اینترنتی کوردمی استان کردستان ضمن تعریف فرد نخبه، مسیر و فرآیند نخبگی را تشریح نمودند و بیان نمودند که وظیفه بنیاد نخبگان شناسایی، حمایت، پشتیبانی و هدایت استعدادهای برتر در حوزه های علمی و سایر حوزه های تخصصی غیردانشگاهی به منظور طی مسیر نخبگی و تبدیل شدن به یک نخبه اثرگذار در حوزه تخصصی فرد و سپس تکریم از نخبگان اثرگذار به منظور الگوسازی از آنها در جامعه می باشد. ایشان در ادامه اشاره نمودند که تعداد قابل توجهی از افراد مشمول حمایت ها و تسهیلات بنیاد نخبگان افراد دارای استعداد برتر هستند و نه نخبه و ابراز امیدواری نمودند که بخش قابل توجهی از این استعدادهای برتر با برخورداری از تسهیلات و حمایت های بنیاد نخبگان و سایر دستگاهها و بخش ها در جامعه به نخبگان اثرگذار تبدیل شوند.

تاریخ انتشار : 1399/11/19
کد : 20218
تعداد بازدید: 209